Stad zet nieuwe stap in ontwikkeling RUP Spreeuwenhoek-Venne BIS

Door de rechtsonzekerheid van het huidige RUP Spreeuwenhoek-Venne besliste de stad Mechelen om het RUP Spreeuwenhoek-Venne BIS op te maken. Het RUP voorziet aangepaste bestemmingsvoorschriften met het oog op het vastleggen van o.a. bouwtypologie, ontsluiting en groeninrichting. De publieke raadpleging heeft intussen plaatsgevonden, waardoor nu een volgende stap gezet wordt in het proces.

Het huidige RUP Spreeuwenhoek-Venne werd in 2012 goedgekeurd door de provincie Antwerpen. Echter ten gevolge van een aantal arresten van de Raad voor Vergunningsbetwistingen verdween de rechtszekerheid van het RUP. Om terug rechtszekerheid te krijgen voor de eigenaars en bewoners in het gebied Spreeuwenhoek, besliste het stadsbestuur tot de opmaak van een nieuw RUP voor Spreeuwenhoek-Venne.

Vijf fasen

Het RUP Spreeuwenhoek-Venne bis doorloopt vijf fasen waarvan de eerste fase (de startnota) doorlopen is en online staat. Iedereen heeft input kunnen geven op de startnota en de resultaten daarvan zijn verwerkt in de scopingsnota.

“De scopingsnota is de tweede fase en een volgende belangrijke stap. Het is de verdere uitwerking van de startnota, waarbij de input uit de publieke raadpleging en de adviezen mee worden geïntegreerd”, aldus Greet Geypen, schepen van Ruimtelijke Ordening.

In de derde fase wordt een voorontwerp-RUP opgemaakt. Na de voorlopige goedkeuring van het RUP door de gemeenteraad (vierde fase), volgt opnieuw een publieke raadpleging. In de laatste fase wordt het RUP definitief goedgekeurd door de gemeenteraad en kan het in werking treden.

Drie inrichtingsalternatieven

Vandaag zijn we dus bij de scopingsnota. Hierin worden alternatieven of varianten bepaald, binnen bepaalde concepten. De belangrijkste toevoeging zijn de inrichtingsalternatieven die voor het plangebied zijn opgenomen. Op basis van de input uit de publieke raadpleging en het onderzoek werden deze inrichtingsalternatieven uitgewerkt en zullen ze in de fase van het voorontwerp grondig worden onderzocht.

De drie alternatieven die werden opgenomen in de scopingsnota zijn: (1) Wonen rond het Muizenpark; (2) Wonen aan het Muizenpark en (3) Wonen in het Muizenpark.

  • Wonen rond het Muizenpark: in dit alternatief wordt de bebouwing georganiseerd rond een centraal gelegen open ruimte. Er wordt gestreefd naar een ontwikkeling waarbij verschillende woontypes een plaats kunnen krijgen.
  • Wonen aan het Muizenpark: In dit alternatief wordt de bebouwing voorzien als een uitbreiding van de bestaande kern en de bebouwing ten noorden van Klein Muizenveld. Ook hier wordt gestreefd naar een mix aan types met grondgebonden woningen en meergezinswoningen. De bebouwing sluit aan op de dorpse context van Muizenveld. Als resultaat wordt de ruimte aan de kade maximaal open gehouden. De bestaande bebouwing aan het water wordt hoogstens afgewerkt of vervolledigd, maar beperkt t.o.v. de totale ontwikkeling.
  • Wonen in het Muizenpark: de bebouwing wordt zorgvuldig ingepast in relatie met de open ruimte. Bebouwing en open ruimte vormen het complement van elkaar. In dit alternatief streeft men naar een combinatie van grondgebonden woningen en meergezinswoningen.

“Door de combinatie van de drie alternatieven komen we tegemoet aan de opmerkingen en adviezen die op de startnota zijn ontvangen. Hierdoor zal elk scenario worden onderzocht en kunnen er op basis van het onderzoek objectieve en onderbouwde keuzes worden gemaakt. In algemene termen wordt uitgegaan van een meer compacte bebouwing ten voordele van een groter en meer aaneengesloten open ruimte die we benoemen als het ‘Muizenpark’. Voor elk van deze alternatieven zal onderzocht worden hoe de ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer kan worden afgestemd”, zegt Greet Geypen.

De scopingsnota en de geactualiseerde procesnota voor het RUP Spreeuwenhoek-Venne BIS zullen donderdagnamiddag worden gepubliceerd op https://www.mechelen.be/spreeuwenhoek-nieuw-rup en er zal een nieuwe editie van de Nieuwsbrief Spreeuwenhoek worden verspreid.

Groene en leefbare omgeving

Op basis van een screening van het voormalig RUP en de ambitie om minder units te realiseren zien we een totale ontwikkeling van ongeveer 245 units (i.p.v. 275) binnen het centraal gedeelte van het plan. In de ontwerpoefening wordt er momenteel uitgegaan van 145 rijwoningen en 100 meergezinswoningen als referentie. De vooropgestelde types worden vertaald in een aantal ruimtelijke bouwstenen met hun eigen vormelijke eigenschappen. De aantallen werden bepaald uit de voorschriften van het voormalig RUP en de ambitie om het aantal units te verminderen.

Een RUP legt de bestemming en stedenbouwkundige voorschriften van een gebied vast. Zo is er exact geweten waar er bijvoorbeeld woningen, groene zones en recreatie kunnen komen.

“Het verder onderzoek zal mee bepalen hoe de toekomstige invulling er zal uitzien. Toch zal de herziening van het RUP voldoen aan een aantal principes op het gebied van open ruimte, bebouwing en ontsluiting. Het is onze ambitie om hier minder woningen te voorzien dan in het huidige RUP. Het doel is om een groene en leefbare omgeving te krijgen, dicht bij het station en het stadscentrum”, besluit Greet Geypen.

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail