Stad werkt aan nieuw terrassenreglement met focus op uniformiteit, kwaliteit en ruimere terrassen

Sinds de uitbraak van de coronacrisis in maart 2019 heeft het stadsbestuur een voluntaristisch beleid gevoerd ten opzichte van de horecazaken in Mechelen. Horecaondernemers kregen hierbij de kans meer ruimte in te nemen voor terrassen, winterterrassen te creëren en bijkomende terraselementen in te zetten. Vanuit de stad werd er de afgelopen maanden – in samenwerking met de Mechelse horecaondernemers – gewerkt aan een nieuw terrassenreglement, met meer aandacht voor kwaliteit, duidelijkheid en meer ruimte voor horecaterrassen.

De stad heeft de afgelopen coronaperiode de horecaondernemers de kans gegeven om hun terrassen uit te breiden. Dit om afstand tussen gezelschappen te kunnen garanderen zoals door de hogere overheid opgelegd. Op deze manier konden horecaondernemers de capaciteit van hun zaak behouden. De huidige uitgebreide horecaterrassen zijn toegelaten tot 31 maart.

“Op algemene vraag van horecaondernemers uit Mechelen werd er bekeken waar er mogelijkheden liggen om meer ruimte vrij te maken voor horecaterrassen. Concreet vertaalt zich dit in de opmaak van nieuwe zoneringsplannen voor horecapleinen, waarbij de ruimtes voor horecaterrassen ruimer ingetekend zullen zijn dan voor corona het geval was. We spelen hier in op de noden van de horecaondernemers”, aldus Greet Geypen, schepen van Economie.

Het stadsbestuur besliste gisteren dat horecazaken gelegen aan de belangrijkste horecapleinen in Mechelen, hun uitbreiding kunnen behouden volgens de nieuw opgemaakte zoneringsplannen voor diezelfde pleinen. Deze horecaondernemers hoeven hier geen nieuwe vergunning voor aan te vragen.

Horecazaken die een specifieke toelating van het college hebben gekregen om bijvoorbeeld een overkapping of tent te plaatsen, of horecazaken die parkeerplaatsen of voetpaden innemen, moeten deze tegen 1 april verwijderd hebben. Hun toelating loopt maar tot 31 maart. Willen zij in de toekomst deze uitbreiding behouden, moeten zij een nieuwe aanvraag indienen. Het schepencollege zal deze vergunningsaanvraag beoordelen op basis van kwaliteit, veiligheid en impact op de omgeving. Alleen op deze manier kan de stad verzekeren dat de terrassen en terraselementen voldoen aan alle kwaliteitseisen.

Nieuw terrassenreglement verwacht in maart

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een nieuw terrassenreglement. Het terrassenreglement beschrijft de voorwaarden waaraan een horecaondernemer dient te voldoen wanneer hij openbaar domein privatief wil innemen in functie van een horecaterras.

De afgelopen jaren – en vooral sinds de komst van corona – was er een wildgroei van vele nieuwe terraselementen in het straatbeeld. Dat kwam de uniformiteit niet altijd ten goede en het strookt niet met de kwaliteitsvolle uitstraling van het openbaar domein dat de stad al jaren nastreeft. Tijdens corona was het echter alle hens aan dek en nood breekt wet. De vernieuwing van het terrasreglement – waar reeds in 2019 mee begonnen werd – werd tijdelijk on hold gezet.

“Vandaag kunnen we de draad terug opnemen. In het vernieuwd terrassenreglement zal extra aandacht besteed worden aan voorwaarden op vlak van kleur en materiaal voor terraselementen, mogelijkheden tot het plaatsen van groenelementen, parasols en zonweringen en uitstraling van de terraszone”, klinkt het bij de schepen van Economie.

Gekozen terraselementen dienen sober en neutraal te zijn en aan te sluiten met de look en feel van het horecaplein. Horecaondernemers konden deelnemen aan de opmaak van het terrasreglement. Ze werden hiertoe per brief uitgenodigd. Ook de pleinambassadeurs werden betrokken.

“Wij hebben vanuit onze achterban input gegeven en op een constructieve manier met de stad samengewerkt aan de totstandkoming van het nieuw terrassenreglement. Bij de horecaondernemers is er een groot draagvlak om waar mogelijk, de ruimere terrassen een permanent karakter te geven. We zijn tevreden dat de stad daar ons in tegemoetgekomen is. Dit is niet alleen positief voor de horeca: meer terrassen zorgen ook voor extra sfeer in de stad. We staan ook achter de extra aandacht op het vlak van kleur en materiaal voor het terrasmeubilair. Op deze manier brengen we meer uniformiteit in het straatbeeld en stralen we meer klasse uit”, aldus Christian Michiels, voorzitter van Horeca Mechelen.

Het terrassenreglement is van toepassing op het gebruik van het openbaar domein voor alle elementen die deel uitmaken van een terras in de binnenstad en stationsomgeving. Het gaat hierbij over terrassen gelegen in alle straten binnen de vesten van Mechelen en de stationsomgeving. Voor de andere delen van de stad zijn de richtlijnen in de algemene bestuurlijke politieverordening van kracht.

“We werken in Mechelen aan een aangename en gezellige stad waarbij we extra aandacht schenken aan het uitzicht van onze historische kern. Terrassen zijn hierbij bepalend voor pleinen en/of straten. Met het oog op een kwalitatieve uitstraling van het openbaar domein, worden in het terrassenreglement de basisprincipes vastgelegd, om het gezellige en historische karakter van de stad te behouden”, besluit Greet Geypen.

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail