Stad en sociaal verhuurkantoor slaan handen in elkaar voor waarborgen woonkwaliteit op sociale huurmarkt

De stad Mechelen, Sociaal Verhuurkantoor Mechelen en de Vlaamse minister voor Wonen, sluiten een nieuw afsprakenkader af om te streven naar een integraal en kordaat woningkwaliteitsbeleid op de sociale huurmarkt. Het oude afsprakenkader dateerde van 2012 en wordt nu uitgebreid met een extra focus op het informeren en doorverwijzen van eigenaars naar renovatievoordelen. Eigenaars die in gebreke blijven en niets willen ondernemen tegen gebrekkige woonkwaliteit, worden aangemeld bij de dienst Wonen van de stad.

Het SVK Mechelen huurt woningen op de private markt om ze onder te verhuren aan
een kandidaat-huurder met een hoge woonnood en een beperkt inkomen. Bij een nieuwe inhuurname dient er aangetoond te worden, dat de woning voldoet aan de minimale vereisten van de Vlaamse Codex Wonen.

De stad en SVK Mechelen willen door het op punt stellen van het afsprakenkader waarin woningen van het SVK moeten voldoen, ervoor zorgen dat een goede kwaliteit blijvend gegarandeerd wordt aan de huurders.

Aantal sociale huurwoningen verhogen

“De steden en de Vlaamse overheid hebben een gedeelde bevoegdheid en verantwoordelijkheid in het woningkwaliteitsbeleid. Door de krachten te bundelen kan de woningkwaliteit op de huurmarkt aanzienlijk verbeteren. Daarom engageert de stad zich via dit afsprakenkader ertoe de woningen die te huur worden aangeboden aan het SVK, systematisch en op korte termijn te controleren. In het nieuwe afsprakenkader worden alle taken duidelijk en strikt vermeld, zodat de partners onderling weten wat er verwacht wordt. We kijken vol vertrouwen naar onze partners om dit engagement samen aan te gaan en het aantal sociale huurwoningen te verhogen” aldus Greet Geypen, schepen van Wonen.

“Het SVK heeft een centrale rol binnen het streven naar meer betaalbare en kwaliteitsvolle huurwoningen op de sociale huurmarkt. De kwaliteit van een woning is een fundamenteel element tijdens de onderhandelingen met een eigenaar over een mogelijke inhuurname. Het is belangrijk dat het SVK beschikt over een goede onafhankelijke en objectieve inschatting van de kwaliteit van de aangeboden woning, om de onderhandelingen te kunnen afsluiten”, zegt Elisabet Okmen, voorzitter van SVK Mechelen.

Het SVK staat in voor het aanvragen van conformiteitsattesten en voor het verhuren van conform bevonden woningen. Mechelen verbindt er zich toe om op korte termijn in te gaan op de aanvragen van conformiteitsonderzoek van het SVK. Als er volgens de bevindingen van de stadscontroleur verbeterings- of herstellingswerken moeten worden uitgevoerd aan de aangeboden woning, wijst het SVK de eigenaar op de bestaande gemeentelijke en gewestelijke premiestelsels en ondersteunt hem bij het doorlopen van de aanvraagprocedures.

De Vlaamse overheid zorgt tenslotte voor een omkadering afgestemd op de lokale behoeften, bijvoorbeeld door vormingen en bijscholingen te organiseren of mee te werken aan informatiesessies voor eigenaars-verhuurders.

Het afsprakenkader werd op de gemeenteraad inmiddels goedgekeurd en ter ondertekening overgemaakt aan de Vlaamse minister van Wonen. Na ondertekening door de minister, treedt de afsprakennota in werking. Na een jaar wordt het afsprakenkader geëvalueerd.

SVK Mechelen huurt woningen, appartementen en studio’s op de privémarkt van Mechelen. Op haar beurt verhuurt het SVK deze verder aan woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden. Op deze manier is het SVK de brug tussen eigenaars en verhuurders: ze zorgt voor meer betaalbare woningen én tegelijk ontzorgt ze eigenaars, die een garantie hebben op stipt betaalde huur en de teruggave van de woning in oorspronkelijke staat. Mensen die interesse hebben om zich in te schrijven als kandidaat huurder kunnen een mail sturen naar inschrijvingen@svkmechelen.be

 

 

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail