PZ MEWI en PZ Klein-Brabant onderzoeken fusie

De politiezones Mechelen-Willebroek en Klein-Brabant onderzoeken de mogelijkheid van een vrijwillige fusie. De burgemeesters van de vier betrokken gemeenten hebben daarvoor het licht op groen gezet. Het fusievoorstel wordt binnenkort voorgelegd aan de respectieve politie- en gemeenteraden. De beoogde startdatum van de nieuwe fusiezone is 1 januari 2023.

Al in 2015, kort na de fusie van de lokale politie Mechelen en Willebroek, werd een protocol afgesloten voor een structurele samenwerking tussen de nieuwe politiezone Mechelen-Willebroek en de politiezone Klein-Brabant. De burgemeesters van Mechelen, Willebroek, Puurs-Sint-Amands en Bornem zijn het er over eens dat de tijd nu rijp is voor een nieuwe hoofdstuk in de samenwerking tussen beide zones.

De beoogde fusie moet leiden tot een verbetering van de efficiëntie van de beide organisaties waardoor de bestaande capaciteit optimaler kan worden ingezet en de dienstverlening verder kan worden verbeterd. Ze wil ook de deskundigheid en de specialisatie in verschillende domeinen vergroten.

 Meer specialisatie

De fusie van de korpsen van Mechelen en Willebroek is gunstig geëvalueerd en heeft de voorbije jaren geleid tot een betere politiezorg en meer veiligheid in de beide zones. Met een nieuwe fusieoperatie willen de vier burgemeesters dus de kaart trekken van doorgedreven specialisatie en daarmee een antwoord bieden op nieuwe veiligheidsuitdagingen. “De schaalgrootte van de beoogde fusiezone biedt kansen op meer specialisering in operationele domeinen en nieuwe fenomenen, zoals cybercriminaliteit en ondermijnende criminaliteit.  We willen de slagkracht van onze politie vergroten op piekmomenten en in de strijd tegen deze nieuwe fenomenen”, zeggen burgemeesters Alexander Vandersmissen en Eddy Bevers. Operationele steundiensten die momenteel enkel structureel actief zijn in één van beide zones, zoals het hondenteam in PZ MeWi of het droneteam in PZ Klein-Brabant kunnen dan uitgebreid worden naar de volledige fusiezone. De schaalvergroting laat ook toe om continu te investeren in performant kennismanagement.

De lokale politie levert een cruciale bijdrage in het lokale veiligheidsbeleid. “Met deze fusie willen we meestappen in een politiekorps dat nog beter is toegerust om de vele huidige, maar ook toekomstige uitdagingen en bedreigingen van antwoord te dienen en daarmee de inwoners van onze gemeenten een nog betere dienstverlening te kunnen aanbieden”, zeggen de Klein-Brabantse burgemeesters Koen Van den Heuvel en Kristof Joos.

De fusiezone MeWi-Klein-Brabant zou een gebied van ruim 161.000 inwoners afdekken en bestaan uit 539 politiemedewerkers.

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail