Mechelen werkt ruimtelijke visie uit voor site CG Power Systems

In het kader van het faillissement van CG Power Systems NV, worden de terreinen en gebouwen aan de Antwerpsesteenweg te koop gesteld. Een groot deel vooraan de site wordt in gebruik genomen door Pauwels Transformers N.V., dat een belangrijk deel van de activiteiten van CG Power Systems verderzet. Het achterste deel komt zo vrij voor nieuwe ontwikkelingen. De stad liet hiervoor een ruimtelijke visie opmaken, zodat de krijtlijnen voor de toekomstige ontwikkelingen vastliggen.Een groot deel van het terrein wordt voor negen jaar gehuurd door Pauwels Transformers N.V., dat de activiteit (gedeeltelijk) zal verderzetten. Het gaat hier om kantoren, werkplaatsen en magazijnen. In het ruimtelijk structuurplan zijn geen specifieke voorwaarden of visies beschreven voor het terrein. Daarom liet de stad een ruimtelijke visie uitwerken voor het achterste deel. Hiervoor werd studiebureau Atelier Romain aangesteld.

“De behoefte aan goed gelegen ruimte om te ondernemen is stijgend. Gezien de gunstige ligging van Mechelen en ook specifiek van het terrein, is de belangstelling groot. Een duidelijke en globale visie is belangrijk. Het vrijkomen van een deel van de site is een unieke gelegenheid om het bedrijventerrein te herdenken en hertekenen. Potentiële kopers krijgen zo een beter beeld van wat ze kopen en wat er kan op het terrein. Het is belangrijk dat er zich opnieuw economische activiteit op deze site kan ontwikkelen, maar dat die ook in harmonie is met de omgeving”, klinkt het bij Greet Geypen, schepen van Ruimtelijke Ordening en Economie.

Aandacht voor duurzaamheid
Het Mechels stadsbestuur keurde recent de nota van het studiebureau over de toekomstvisie van de site goed. Er wordt gestreefd naar een maximaal duurzaam bedrijventerrein met o.a. aandacht voor duurzame mobiliteit, zuinig en efficiënt ruimtegebruik, gedeelde waterbuffering, groendaken, wind- en zonne-energie, het uitwisselen van fysieke stromen zoals elektriciteit en warmte, …

In functie van duurzaam ruimtegebruik wordt het parkeren maximaal gestapeld. Dit kan op het dak van productiegebouwen, in een parkeergebouw, of ondergronds. Bij parkeren op het maaiveldniveau wordt maximaal geclusterd geparkeerd. De parkeerclusters dienen bovendien waterdoorlatend te worden ingericht en groen ingebed.

Daarnaast dient de site waterneutraal ontwikkeld te worden. Dit betekent dat er maximaal wordt ingezet op groendaken, retentiedaken, en een collectieve watervoorziening voor hergebruik van hemelwater. Er wordt geen hemelwater via de riolering geloosd, maar wel opgevangen in wadi’s en bovengrondse bufferbekkens.

Groenzone langsheen de Vrouwvliet
Langsheen de Vrouwvliet wordt een zone van 30 meter breed gevrijwaard. Deze zone dient te worden ingericht voor waterbeheer, het verzachten van de oevers, het doortrekken van de ecologische corridor vanaf het Tivolipark en het vergroten van de verblijfskwaliteit op de toekomstige bedrijvensite. “In de groenzone is geen bebouwing toegelaten. Verhardingen zullen enkel toegelaten worden in functie van wandel- en fietspaden of het creëren van recreatieve verblijfsplekken zoals bijvoorbeeld zitbanken”, weet Greet Geypen.

Poortfunctie
Het plangebied wordt beschouwd als een belangrijke zichtlocatie. Langsheen de Antwerpsesteenweg en de R6 kan hoger gebouwd worden. Het hoger bouwen geeft de opportuniteit stedelijke koppen te creëren, alsook functies te stapelen en te streven naar een optimaal ruimtegebruik op de site.

“De herontwikkeling van het gebied kan een opportuniteit zijn om een poortfunctie op te nemen en ook op vlak van beeldkwaliteit een meer uitgesproken positie in te nemen. Daarom wordt veel belang gehecht aan de vormgeving en beeldkwaliteit. Naast een sterke vormgeving wordt ook een hoogstaande architectuur verwacht. De gebouwen en het openbaar domein langs de Antwerpsesteenweg en R6 zullen bepalend zijn voor het gezicht van het bedrijventerrein”, aldus Greet Geypen.

In een eerste fase wordt de huidige hoofdtoegang behouden als enige ontsluiting. Wanneer de bestaande gebouwen worden afgebroken, dient de ontsluiting van de site gecentraliseerd te worden zodat een lichtengeregeld kruispunt ontstaat ter hoogte van de Karekietstraat. Dit dient echter nog afgestemd te worden met het Agentschap Wegen & Verkeer.

Grote bedrijfsunits
Hoewel er veel vraag is naar kleine bedrijfsunits (ca. 200 m²) lijkt dit niet de meest aangewezen plek voor dergelijk programma. Kleine KMO’s kunnen immers makkelijk in het woonweefsel worden verweven terwijl grotere spelers moeilijker een geschikte locatie vinden. Bovendien laten grotere bedrijven makkelijker toe maximaal in te zetten op gedeeld ruimtegebruik (groenruimtes, waterbuffers, parkeren, vergaderzalen, onthaal, restaurant, …), alsook een gedeeld beheer van de site.

In het kader hiervan dienen de bedrijfsunits minimaal 200 m² groot te zijn. Bovendien dient minstens 80% van de totale bruto vloeroppervlakte bedrijvigheid toegewezen te worden aan bedrijven die groter te zijn dan 500 m².

“Onze doelstelling is om de site niet langer in te richten als een zone voor milieubelastende industrie, maar wel voor gemengde bedrijvigheid. Gezien de uitstekende locatie, gelegen aan het oprittencomplex tot de R6, biedt de site grote potenties voor onder meer semi-industriële KMO’s, KMO’s met showroom en onderzoekslabo’s”, aldus Greet Geypen.

Bepaalde programma’s zoals wonen, retail en autonome kantoren, luidruchtige binnenrecreatie en logistiek, worden planmatig uitgesloten.

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail