Mechelen maakt bushaltes toegankelijker

Door de ondertekening van het Charter ‘Masterplan toegankelijke haltes’ engageert het Mechels stadsbestuur zich voor het toegankelijk maken van halte-infrastructuur van openbaar vervoer en bussenom toegankelijkheidstoetsen uit te voeren bij elke investering in het openbaar domein en om de communicatie over dit initiatief met haar inwoners te verzorgen via de stadskanalen. Het krijgt hiervoor de steun van minister Bart Somers en de Vlaamse overheid in de vorm van subsidies om die infrastructuur aan te passen, coachingtrajecten voor de opmaak van een actieplan en prijzengeld voor inspanning binnen het project ‘Meer Mobiele Gemeente’.

Historische achterstand wegwerken
Binnen de opmaak van prioriteitenlijsten wordt in de eerste plaats rekening gehouden met de publieke haltes. Daarin maakt men een onderscheid tussen haltes onder bevoegdheid van het gewest of van de gemeente. Voor elk van die haltes wordt gekeken naar toegankelijkheidsindicatorende hoogte van het perron, de breedte, de verharding, drempelloze bereikbaarheidtactiele geleiding perron en de positionering van het fietspad ter hoogte van het perron. 
Daarnaast wordt de toegankelijkheidsstatus verdeeld in 3 categorieën zijnde de toegankelijk voor personen met een motorische beperking, de toegankelijk voor personen met een motorische beperking mits assistentie van begeleider en de toegankelijk voor personen met een visuele beperking. 

Mechelen doet het over heel de lijn beter dan de vervoersregio Mechelen maar moet samen met Vlaanderen nog een tandje bijsteken.
Op initiatief van de stad werd zo ook een dossier met Agentschap Wegen en Verkeer opgestart voor aanpassingen aan de haltes Leuvensesteenweg en Zandpoortvest. Recent werden ook de haltes op Speecqvest, Astridlaan en Antwerpsesteenweg toegankelijk aangelegd.
Maar 
we weten dat we nog een grote historische achterstand moeten inhalen. Zo gaan we op korte termijn zelf aan de slag met de prioriteitenlijst, de quick wins en de hoppinpunten die we samen met TreinTramBus en De Lijn hebben opgesteldDat zal met dit masterplan en charter een belangrijke duw in de rug krijgen. vertelt schepen van mobiliteit Vicky Vanmarcke. 

Met de lancering van de basisbereikbaarheid en de nieuwe plannen van De Lijn is ook de aanpak van de haltes een cruciaal onderdeel voor het verdere mobiliteitsbeleid in onze stad. Met de ondertekening van dit charter laten we zien dat we de toegankelijkheid en gelijkheid serieus nemen en hier fors op inzetten deze legislatuur.

Charter Masterplan toegankelijke haltes
Basisbereikbaarheid wil o.a. belangrijke plaatsen zoals scholen, handelskernen, cultuurcentra, beter bereikbaar maken. Het openbaar vervoer is binnen basisbereikbaarheid een belangrijke schakel van het mobiliteitsnetwerk. Door een vlotte combinatie van fiets, auto, trein, tram, bus en/of aangepast vervoer moet iedereen, zowel jong als oud, met of zonder handicap en onder alle omstandigheden, zijn bestemming probleemloos kunnen bereiken op een veiligecomfortabele
en 
duurzame wijze. Ongeveer één op zeven mensen onder de 65 jaar heeft een beperking. En ongeveer één op vijf mensen is ouder dan 65. Als je in die categorieën valt moet je je ook vlot kunnen verplaatsen.

Als beheerder is de gemeente verantwoordelijk voor een groot deel van het publiek domein, met inbegrip van de halte-infrastructuur voor het openbaar vervoer langsheen de gemeentewegen. Met dit charter onderschrijft de gemeente de noodzaak van een inclusieve mobiliteit. Universal Design, dus op maat van iedereen. Een sterk toegankelijkheidsbeleid bouwt op een aantal universele uitgangspunten en duidelijke engagementen. Dit charter ‘Masterplan toegankelijke haltes’ benadrukt het potentieel en de voordelen van Universal Design van het publieke domein. Waarbij iedereen comfortabel, veilig en duurzaam mobiel kan zijn.

“Personen met een handicap moeten volledig en gelijkwaardig kunnen deelnemen aan onze Mechelse samenleving”, besluit schepen van toegankelijkheid, diversiteit en gelijke Kansen Gabriella De Francesco. “Zelfstandige mobiliteit moet in een toegankelijk Mechelen op een evenwaardige manier kunnen, waar nodig met aanpassingen. Met de ondertekening van dit charter, engageert onze stad zich niet alleen verder voor betere ontsluiting en basisbereikbaarheid, maar kunnen we ook aanspraak maken op Vlaamse middelen om op kortere termijn meer plaatsen aan te passen en toegankelijker te maken.”

50% van kern- en aanvullend buslijnennet tegen 2030 toegankelijk 
De doelstelling van het Masterplan Toegankelijke haltes bestaat erin om tegen 2030 te streven naar 50% toegankelijke haltes van het kernnet en aanvullend net in Vlaanderen. Daarbij moetende bestaande haltes minimaal toegankelijk zijn mits assistentie en de nieuw (her)aangelegde haltes autonoom toegankelijk gemaakt worden voor personen met een motorische beperkingvoor blinden en slechtzienden. 
Daarenboven wil men tegen 2030 ook 100% van de haltes, die opgenomen worden in een mobi en hoppinpunt autonoom, toegankelijk maken voor personen met een motorische beperking, voor blinden en slechtzienden. Indien bij de inrichting van een mobipunt een nieuwe halte wordt voorzien, dan wordt deze meteen toegankelijk aangelegd. “Ook voor Mechelen is dit een belangrijke stap met het oog op onze hoppinpunten binnen de Vervoersregio Mechelen” bevestigt schepen Vanmarcke.
Als Vlaanderen in samenwerking met de lokale besturen deze doelstellingen 
haalt, dan kan er in 2030 maar liefst 70% van de reizigers gebruik maken van een toegankelijke rit.

Subsidie, coachingtraject en prijzengeld
Samen met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) heeft Vlaanderen binnen het masterplan eedrieledige ondersteuning voorzienTen eerste voorziet Vlaanderen onder impuls van ministers Peeters en Somers een subsidie van 5.000 euro per halte die toegankelijk gemaakt wordt door aanrijdbare boordstenen te plaatsen én tactiele geleiding voorziet die ervoor zorgen dat de haltes autonoom toegankelijk worden voor personen met een motorische en visuele beperking. 
Ten tweede zal het coachingtrajecten ‘Masterplan toegankelijke haltes’ organiseren ter ondersteuning aan 30 gemeenten per jaar bij hun opmaak van het actieplan. De stad zal daarvoor beroep kunnen doen op INTER vzw, het Agentschap Stichting Toegankelijk Vlaanderen
Ten derde zal er tweejaarlijkse prijzengeld uitgereikt worden voor steden en gemeenten die zich inzetten voor “Meer Mobiele gemeente” ter waarde van 50.000 euro projectsubsidie. Iets waar we als stad eveneens een enorme inspanning voor gaan leveren

In 2021 wordt er ter ondersteuning van lokale besturen een budget van 1,8 miljoen voorzien, goed voor zo’n 350 haltedie in 2021 toegankelijk worden gemaakt. Aanvullend hebben we ook zelf een jaarlijks budget van 200.000€ ter beschikking gesteld om hier daadkrachtig werk van te kunnen maken.” besluit schepen Vanmarcke.

Vlaams minister van Gelijke Kansen Bart Somers: “Vanuit de Vlaamse regering maken we extra middelen vrij en ondersteunen we de lokale besturen die de toegankelijkheid in hun stad of gemeente willen verbeteren. Het is een goede zaak dat Stad Mechelen hier onmiddellijk mee aan de slag gaat. We zijn een stad dat er naar streeft om iedereen gelijke kansen te bieden. Om iedereen de kans te geven volwaardig te participeren aan onze samenleving. Met aandacht voor elke Mechelaar en dus ook voor de mensen die minder mobiel zijn.”

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail