Mechelaars denken mee na over de toekomst van de stad

Mechelen zet een volgende stap in de opmaak van het Beleidsplan Ruimte, waarin uitgetekend wordt hoe er in de toekomst met de ruimte omgesprongen moet worden. Dat plan opmaken gebeurt de komende twee jaar samen met experten, adviesraden en met de Mechelaars. Intussen ligt de conceptnota van het beleidsplan en de kennisgevingsnota plan-MER op tafel. Deze tekst baseert zich op onderzoek en expertise, en op de mening van meer dan 1300 Mechelaars. Wie benieuwd is naar het resultaat of feedback wil geven, is welkom op een van de drie infomarkten die de stad in oktober organiseert

De afgelopen 15 jaar kwamen er maar liefst 9441 Mechelaars bij. Dat is een sterke bevolkingsgroei en dat aantal blijft stijgen. De Vlaamse bevolkingsprognoses voorspellen dat er tegen 2035 nog eens 9200 Mechelaars bijkomen. Mechelen is voor velen een aantrekkelijke stad geworden. Logisch, want de Dijlestad heeft veel troeven: een centrale ligging, een bruisend centrum, vele hechte wijken en dorpen en prachtige natuur op wandelafstand.

“De hamvraag is hoe we deze positieve evolutie verderzetten met behoud van evenveel kwalitatieve ruimte in de toekomst. Dat is de inzet van dit beleidsplan. Dit plan moet het huidige structuurplan vervangen dat intussen 20 jaar oud is, geen rekening hield met de bevolkingsgroei en dus achterhaald is. Hoewel de ruimtelijke principes nog steeds waardevol en actueel zijn, is een herziening nodig om de huidige maatschappelijke uitdagingen te integreren en de verdere groei van de stad op een duurzame en slimme manier aan te pakken”, verduidelijkt Greet Geypen, schepen van Ruimtelijke Ordening

Mechelen vervult haar regionale stedelijke rol en voorziet voorzieningen zoals scholen, cultuurcentra, sport- en jeugdvoorzieningen, ziekenhuizen en dienstencentra. Al deze voorzieningen hebben een plek in de stad en door de groei in de regio vragen al deze voorzieningen bijkomende of nieuwe ruimte.

In samenspraak met Mechelaars
Daarom moet er nu al worden over nagedacht en goede afspraken gemaakt worden. Duurzaam omgaan met de beschikbare ruimte is immers noodzakelijk voor de toekomstige generaties en voor het klimaat. De stad doet dat in samenspraak met experten en adviesraden. Maar ook de inwoners worden gehoord.

De digitale infoavond die de stad in april organiseerde bleek een succes. Meer dan honderd geïnteresseerde Mechelaars namen deel. Tussen 22 maart en 27 april 2021 konden inwoners een bevraging invullen. Maar liefst 1353 Mechelaars reageerden.

“We leggen een intensief traject af. Inspraak van onze inwoners is hier belangrijk. De toekomst van onze ruimte tekenen we niet alleen uit op het stadhuis. Samen met de Mechelaars bepalen we hoe onze stad van de toekomst er zal uitzien. We zijn uiteraard tevreden dat zoveel geëngageerde Mechelaars de tijd genomen hebben om mee na te denken over de toekomst van onze stad en we hopen dat nog meer Mechelaars tijdens het verloop van het traject, hun stem laten horen”, klinkt het bij Greet Geypen.

Hoe zie jij het Mechelen van de toekomst? Kom luisteren en geef jouw feedback tijdens een van de infomarkten in de Keldermanszaal. Die vinden plaats op woensdag 6 oktober van 13 tot 16u, donderdag 7 oktober van 18 tot 21u en zaterdag 9 oktober van 10 tot 13u. Je kan je mening ook geven in het Huis van de Mechelaar van 23 september tot 31 oktober of via mechelen.be/stadvanmorgen.

Drie beleidskaders
Eind augustus keurde het college de conceptnota Beleidsplan Ruimte en de kennisgevingsnota plan-MER goed waarmee de volgende stap in het proces gezet werd. Het Beleidsplan Ruimte bestaat uit een strategische visie en drie beleidskaders: ‘Mechelen groeit’, ‘Groenblauw Mechelen’ en ‘Mechelen werkt’.

Hierop kan de stad terugvallen voor het coördineren, begeleiden of vergunnen van diverse projecten en voor de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen en andere instrumenten en zo de langetermijnvisie waarborgen.

“In de beleidskaders vertalen we de ruimtelijke principes in concrete keuzes en acties. We werken in de eerste versie van ons beleidsplan drie beleidskaders uit, omdat we nood hebben aan acties en instrumenten op korte termijn”, aldus Greet Geypen.

 • Mechelen groeit:
  Dat Mechelen een groeiende stad is, behoeft geen betoog. In de jaren 2000, toen de stad werk maakte van het structuurplan, was het groeiverhaal al een thema. Mechelen heeft sindsdien heel wat ervaring met het versterken van de stad en het opvangen van groei. Nu rijst de vraag hoe dit moet worden verdergezet. Is elke vorm van groei wel gewenst en rijmen we dit met het klimaatverhaal, het mobiliteitsvraagstuk, de zorg voor de open ruimte. Een beleidskader rond het groeien van de stad, dat deze vragen open stelt en de antwoorden goed onderbouwt, is dus een logische stap.
 • Groenblauw Mechelen:
  Vandaag ligt de focus van groeiende steden veel sterker op meer rendement halen in de zones die al bebouwd zijn. Zo kunnen we er voor zorgen dat er binnen afzienbare tijd geen extra ‘ruimtebeslag’ meer bijkomt, want we hebben ondertussen veel meer inzicht in het belang van de groenstructuren en van waterstructuren. Die zijn niet enkel belangrijk voor een sterke ecologische structuur en veel biodiversiteit. Ze leveren een hele reeks diensten aan ons. We beseffen en weten dat we moeten rekening houden met meer hitte, droogte, wateroverlast en dit niet enkel in de open ruimte maar ook in het verstedelijkt gebied.
 • Mechelen werkt:
  Een bruisende en gezonde stad zorgt voor tewerkstelling voor de eigen inwoners in nabijheid, en speelt als goed bereikbaar gebied een belangrijke rol als tewerkstellingspool in de regio. We verkennen nieuwe thema’s zoals de circulaire economie, de samenhang en kringlopen tussen economie en andere activiteiten en we kijken met andere ogen  naar onze bedrijventerreinen. We zoeken naar verweving van werken in onze woonkernen om ze levendig te houden en onderzoeken waar het werken best gecombineerd wordt en hoe om de verkeersstromen van mensen en goederen te beperken. We willen nadenken over instrumenten voor locatiebeleid, specialisatie of nichevorming, of juist niet?, stadslandbouw en ruimte voor bedrijvigheid via o.a. verdichting en verweving.

Volgende publieke raadpleging in 2022
Het Beleidsplan Ruimte Mechelen is een heel belangrijk project voor Mechelen. Hiermee wil de stad de krachtlijnen uitzetten met de blik op 2040. De opmaak hiervan is een intensief proces met veel voorbereidend onderzoek en overleg in verschillende fases.
Ook de Mechelaars zullen hierbij betrokken blijven worden.

De goedkeuring van het voorontwerp staat midden 2022 op de agenda. De volgende publieke raadpleging volgt omstreeks september 2022. Nadien volgt de opmaak van het definitief ontwerp en wordt het nog aan een openbaar onderzoek onderworpen. De goedkeuring van het definitief beleidsplan is eind 2023 voorzien.

Praktisch:
Je kan de conceptnota en de kennisgevingsnota plan-MER van 23 september 2021 t.e.m. 31 oktober 2021 raadplegen

Reacties op de conceptnota en de kennisgevingsnota plan-MER kunnen tegen ten laatste 31 oktober 2021 bezorgd worden. Dit kan

 • schriftelijk aan Stad Mechelen – team ruimtelijke planning – Grote Markt 21 –  2800 Mechelen,
 • schriftelijk bij Team MER – Departement Omgeving – Team Mer -Plan-MER voor Beleidsplan Ruimte van de stad Mechelen (PL0275) – Koning Albert II-laan 20 bus 8 – 1000 BRUSSEL
 • tegen ontvangstbewijs in het Huis van de Mechelaar of bij Team MER
 • via mail op stadvanmorgen@mechelen.be en/of mer@vlaanderen.be

Op volgende momenten zal een infomarkt georganiseerd worden in de Keldermanszaal van het stadhuis – Grote Markt 21:

 • Woensdag 6 oktober 2021 van 13u tot 16u
 • Donderdag 7 oktober 2021 van 18u tot 21u
 • Zaterdag 9 oktober 2021 van 10u tot 13u

Raadpleeg www.mechelen.be/stadvanmorgen voor meer info.

 

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail