Masterplan nieuwe groene woonbuurt Kantvelde bekend

Het stadsbestuur van Mechelen heeft de krijtlijnen goedgekeurd voor het nieuwe duurzame stadsdeel Kantvelde, een buurt waar wonen, bos en park elkaar ontmoeten en naadloos in elkaar zullen overvloeien. Er zullen slechts twee van de oorspronkelijk zeven hectare woongebied bebouwd worden.

De site Kantvelde is gelegen tussen de Oude Antwerpsebaan en de gewestweg N16 en wordt begrensd door de Kurassiersstraat en Lansiersstraat in het westen en de Oude Pleinstraat en Stadionstraat in het oosten. De site is in eigendom van een tijdelijke maatschappij Kantvelde die de oorspronkelijke eigenaars Durabrik en Bostoen hebben opgericht.

In het verleden werd er al een verkavelingsvergunning en stedenbouwkundige vergunning verleend voor het ontwikkelen van het noordelijk deel van de site. Hiervoor werd reeds een nieuwe straat, Berthe Seroenstraat, aangelegd. Langsheen deze nieuwe straat en de Oude Antwerpsebaan werden er in 2018 de eerste 14 woongelegenheden gerealiseerd.
Echter beantwoordde de verdere ontwikkeling van de site op basis van de afgeleverde verkavelingsvergunning niet meer aan de huidige en gangbare ontwikkelingsvisies waarbij meer open publieke ruimte gevrijwaard moet blijven. Daarom werd er gewerkt aan een masterplan 2.0.

Nieuwe krijtlijnen zorgen voor kleiner woongebied en meer groen
“Het initiële project ging uit van een klassieke verkaveling waarvan veel ruimte naar verharding en private tuinen bij de woningen gaat. We hebben in het verdere verloop van het proces gewerkt aan nieuwe krijtlijnen om compacter te bouwen en meer groen te bewaren. De krijtlijnen die in Kantvelde zijn uitgetekend, laten een duurzame en evenwichtige oplossing toe die aansluit op de groei van onze stad én de broodnodige groene ruimte op lange termijn vrijwaart”, aldus Greet Geypen, schepen van Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Ordening.

Het stedenbouwkundig ontwerp past binnen de voorschriften uit het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) Regionaalstedelijk Gebied Mechelen. Kantvelde is een van de 12 deelgebieden van dit GRUP. Voor de komst van dit GRUP was de volledige 7 hectare nog bestemd als woongebied. Met het nieuwe GRUP wordt 3,8 hectare bestemd voor park en bos. Het woongebied wordt gereduceerd tot een kleinere zone. Er mogen maximaal 225 wooneenheden worden opgetrokken.

In afwachting van de ontwikkeling van de hele site, richtten de ontwikkelaars in 2016 het volledige gebied tijdelijk in als park. Zo kon de ruime buurt nu al zeven jaar genieten van de beschikbare groene ruimte. Het park werd op natuurlijke wijze ingericht met wadi’s en wandelpaden. Ook het loofbos langs de N16 dat nu al publiek toegankelijk is, blijft in de nieuwe plannen gevrijwaard.

Drie compacte bouwvolumes
Was er de voorbije jaren nog sprake was van 400 woningen, dan plannen ontwikkelaars Durabrik en Bostoen er nu – als gevolg van het GRUP – alles samen 210 te bouwen. Die zouden verspreid worden over drie bouwvolumes die aansluiten bij de bestaande woonwijken. Het gaat om eengezinswoningen met tuin, meergezinswoningen aan het park en centraal in het project enkele hogere accenten tot maximaal acht verdiepingen. Op de gelijkvloerse verdieping van de bouwvelden zou plaats zijn voor buurtversterkende voorzieningen. Het gaat over kleinschalige zaken zoals een buurtwinkel, vrije beroepen,… De voetafdruk van de bebouwing zal circa twee hectare innemen en wordt afgewisseld met kleine private en collectieve tuinen, met zo weinig mogelijk verharding.

“Door de 210 woningen te spreiden over drie compacte bouwvelden die van elkaar zijn afgescheiden door groene corridors, creëren we een open, levendige buurt. Hierdoor kunnen we het groen en de woningen via drie groene doorsteken voor wandelaars en fietsers harmonieus en verantwoord op elkaar laten aansluiten. 60% van het oorspronkelijke woongebied wordt een combinatie van tuinen, park en bos. Het eigenlijke loofbos langs de N16 wordt maximaal gevrijwaard van werkzaamheden en blijft volledig behouden. Enkele populieren die werden aangeplant voor houtwinning en in het woongebied staan, zullen wel worden gerooid en worden gecompenseerd. Elke boom zal vervangen worden door drie nieuwe. Dit alles gebeurt uiteraard ook in nauw overleg met het Agentschap Natuur en Bos en Stad Mechelen”, aldus Martijn Vandevelde, coördinator van Durabrik.

Paviljoen voor buurtactiviteiten
3,8 hectare bos en park wordt openbaar domein en zal vrij toegankelijk zijn. Er wordt gedacht aan ruimte voor een speel- of ligweide, zit- en picknickbanken en avontuurlijke speelzones langs een fijnmazig netwerk van wandelpaden.

“De bedoeling is om met dit project niet alleen geschikte woningen te voorzien, maar ook een dynamische en levendige wijk te creëren waarin zowel de huidige als de nieuwe bewoners zich thuis voelen. In de collectieve tuin van een van de bouwvelden willen we samen met de buren daarom graag een buurtpaviljoen met overdekt terras integreren. Die ruimte zou dan toegankelijk zijn voor de nieuwe inwoners en de huidige omwonenden en zou kunnen worden gereserveerd voor allerlei buurtactiviteiten. Daarom zullen we ook met alle omwonenden op zoek gaan naar de ideale invulling. Het parkprogramma is dus niet alleen afgestemd op de toekomstige bewoners, maar zal ook voor de bestaande nabijgelegen woonwijken een troef vormen”, aldus Johan De Vlieger, CEO van Bostoen.

Er komt een private ondergrondse parking met ook ruimte voor bezoekers en er wordt volop ingezet op de zachte, duurzame weggebruiker en deelmobiliteit. De wijk bevindt zich dan ook op wandelafstand van alle stedelijke voorzieningen en het stadscentrum en stations van Mechelen zijn vlot met de fiets bereikbaar.

Groene verbinding voor fietsers en voetgangers
Er wordt een groene verbinding voor fietsers en voetgangers van en naar de N16 gecreëerd. De stad heeft bovendien de intentie om de N16 om te vormen naar een stadsboulevard met kwalitatief groen en optimalisatie van de fietsinfrastructuur.
Projectontwikkelaars Bostoen en Durabrik zullen in overleg gaan met de omwonenden omtrent onder meer de invulling van het nieuwe buurtpaviljoen en het park door middel van flyers en een infomoment. Wie op de hoogte wil blijven van de toekomstplannen van de site kan ook steeds terecht op www.kantvelde.be of contact opnemen met een van de ontwikkelaars.

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail