Open-vld-mechelen-grote-markt-scaled

De impact van corona versus investeren in de toekomst

Het meerjarenplan is in juni voor de vierde keer aangepast. De rekening van 2020 is hierin verwerkt. Dat houdt in de overheveling van onbenutte exploitatie-en investeringskredieten en de financiering van 2020 naar 2021. Ook enkele verhoogde extra investeringen en niet in het minste de impact en herstelmaatregelen inzake corona staan hierin centraal. De impact van corona bedraagt afgerond 8.000.000 euro voor Mechelen.

De coronacrisis zal in 2021 en volgende jaren leiden tot minder ontvangsten (retributies, lokale en aanvullende belastingen) en extra uitgaven (relanceplan en individuele hulpverlening). De impact van corona bedraagt afgerond 8.000.000 euro. Dit komt onder meer door het relanceplan van de stad, maar ook door de minderinkomsten uit de opcentiemen van de APB (aanvullende personenbelasting) van 2.000.000 euro, de minderontvangsten uit parkeeropbrengsten 2021 van 1.400.000 euro.

Ook de herstelmaatregelen na corona hebben hun impact waar de focus vooral op handel en horeca is gericht. Dit betekent een minderinkomst van in totaal 1.543.000 euro door onder andere vrijstelling concessievergoeding, niet heffen van promotaks in 2021, minder belastingontvangst verblijf, film en sport.

“We zullen iets moeten inleveren om iedereen aan boord te houden. Daarnaast hebben we er in Mechelen voor gekozen om geen promotaks te heffen. In plaats van heffingen kiezen wij er als stadsbestuur voor om bijkomende financiële steun te bieden aan onder andere verenigingen, horeca en instanties, zodat we snel samen uit deze crisis komen”, zegt Koen Anciaux, de schepen van Financiën.

Het Relanceplan in belang van burgers, verenigingen en horeca

Langs uitgavenzijde zitten volgende elementen ten voordele van burgers, verenigingen en horeca in het relanceplan.  Kortom iedereen moet aan boord blijven. Voor een groot gedeelte kon de stad de onbenutte bedragen overdragen van 2020 naar 2021. Dit waren bijvoorbeeld de uitgaven voor de Mechelbon en ondersteuning van jeugd en sport met de aankoop van wasstraten en materiaal voor hygiënepakketten in het kader van de coronacrisis.

In de voorliggende aanpassing (AMJP4)  komen er de volgende extra uitgaven bij zoals kosten voor het vaccinatiecentrum, acties ten behoeve van toerisme, aankoop laptops voor scholieren, winteropvang en het hoogste bedrag voor individuele hulpverlening van 1.600.000 waarvan weliswaar 1.150.000 euro gesubsidieerd.

Grote investeringen

“Ondanks de coronacrisis blijft Stad Mechelen investeren. Enkele belangrijke projecten die een grote meerwaarde bieden voor de leefbaarheid in de stad krijgen daarvoor het nodige budget aangereikt. Daarvoor zijn de investeringskredieten in het AMJP 4 bijgesteld”, zegt Koen Anciaux, de schepen van Financiën.

Zo zal de her raming van het project de Vesten, waarbij de vesten worden heringericht leiden tot een bijkomend krediet van 2.650.000 euro.

Ook komt er een uitbreiding van sportinfrastructuur. De stad financiert het Autonoom Gemeentebedrijf 2.730.000  euro extra om de 1ste fase van de aanleg van het sportpark Uilmolenweg uit de startblokken te laten schieten. Voor de aanleg van nieuwe velden voor SK Heffen wordt er 1.000.000 euro  uitgetrokken.

De restauratie van ’t Schipke, de werken aan de daken en schrijnwerk van Hof van Busleyden en de herbestemming van de Predikherenkerk worden een paar jaar sneller uitgevoerd dan initieel ingeschreven in het MJP. Deze zijn naar voren geschoven om aanspraak te maken op subsidies van de overheid. Het voorontwerp werd bijgesteld, grondiger uitgewerkt en de subsidieaanvraag werd ingediend. Door de upgrade van het project zijn de kosten uiteraard gestegen, maar dat maakte het wel mogelijk om deze subsidie te verkrijgen.  De meerkost van 900.000 euro werd ingeschreven in AMJP4.

Verhoging totale stadsschuld blijft zeer beperkt

“De lichte stijging van de totale schuld is onontkoombaar door alle steunmaatregelen die we hebben moeten treffen. Toch lukt het ons om de schade te beperken, terwijl we blijven investeren in de toekomst met belangrijke projecten voor de leefbaarheid van onze stad”, zegt de schepen van Financiën.  De totale schuld bedraagt na AMJP4  257.959.299 euro, wat 5.000.000 euro hoger is dan in AMJP3 (252.862.465 euro).  Maar dat is beduidend minder dan bij de start van deze legislatuur. Op 1 januari 2019 stond de totale schuld namelijk op 267.595.828.

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail