De fusie van Boortmeerbeek en Mechelen: Inwoners zijn de winnaar

Bij de beslissing van de fusie staat voor ons het belang van onze burgers centraal. Zij moeten de winnaars zijn van deze samenwerking.

Vandaag worstelt Boortmeerbeek – net als vele andere kleinere gemeenten – met de grenzen van haar draagkracht. Lokale besturen krijgen een steeds groter takenpakket en deze evolutie zal in de toekomst nog sterker worden. Ook de regelgeving wordt steeds meer ingewikkeld en gespecialiseerd.

Met de organisatiestructuur waarover een kleinere gemeente beschikt wordt het daarom steeds moeilijker die opdrachten succesvol te volbrengen. Zo lukt het bijvoorbeeld onvoldoende om nieuwe ambtenaren aan te werven, zeker als het over functies gaat als algemeen directeur, ICT-medewerkers, mobiliteits- of milieuambtenaar of deskundige ruimtelijke ordening. Bovendien is de kwaliteit van de dienstverlening kwetsbaar met kleine eenmansdiensten. Dat dreigt de burgers tot slachtoffer te maken. Schaalvergroting is de enige manier om dit structureel op te vangen.

Vandaag is er een voordelig kader voor vrijwillige fusies. Steeds meer gemeenten maken er gebruik van. De kans is reëel dat dit kader in de toekomst niet meer zo aantrekkelijk zal zijn. Mogelijks komt er in de toekomst een systeem van (verplichte) fusies.

Voor de inwoners van Boortmeerbeek heeft een fusie met Mechelen tal van voordelen:

  1. We gaan meer kunnen investeren. Deze legislatuur hebben we 20,3 miljoen euro investeringen gepland. Volgende bestuursperiode zal er in Boortmeerbeek minstens 40,6 miljoen euro worden gerealiseerd. Per inwoner is dat een extra bedrag van meer dan 1500 euro. Daarmee kunnen we projecten realiseren die nu te vaak bij dromen bleven. Denk maar aan het kwart van de bevolking dat nog niet is aangesloten op het rioleringsnetwerk. Of aan het onderhoud van het openbaar domein en de bebloeming ervan. Of aan een professionele kerstverlichting, een uitbouw van het sociale aanbod, de realisatie van een woonzorgcentrum, een vernieuwen van jeugd- en sportinfrastructuur, het versterken van de groene open ruimte, het moderniseren van de dienstverlening waarbij veel documenten ook online beschikbaar zullen worden, een versterken van het politiebeleid met trajectcontroles waar burgers dat belangrijk vinden, de uitbouw van een klimaatbeleid, het versterken en coordineren van het mobiliteitsbeleid incluis het openbaar vervoer. Bovendien zal er deze legislatuur al 5 miljoen euro extra worden geinvesteerd, onder meer in GBS Klimboom en het rioleringsproject Lievenkensbossen. Dus meer dan de helft van de bonus van 50 miljoen euro gaat Boortmeerbeek.
  2. Geen hogere belastingen voor betere dienstverlening. Ook zal er een pak meer worden geïnvesteerd en zullen er in de toekomst meer politie, meer werkmannen en meer ambtenaren worden ingezet met een bredere en betere dienstverlening tot gevolg, toch zullen de inwoners van Boortmeerbeek niet meer belastingen moeten betalen. Waar de APB met 0,7% zal toenemen (van 5,8 % naar 6,5 %) zal dit worden gecompenseerd met een vermindering van onroerende voorheffing van 725 naar circa 600 opcentiemen. Waar men in Boortmeerbeek 72 euro milieubelastingen betaalt is in Mechelen de Ivarembijdrage 49 of 37 euro (gezin of alleenstaande. Ze wordt verder verminderd met 3 euro per minderjarig kind tot maximaal 9 euro). Verschil is wel dat Boortmeerbeek al werkt met Diftar, terwijl Mechelen onderzoekt om dat systeem in te voeren. Hier volgt de stad naar alle waarschijnlijkheid de gemeente, maar qua tarieven kan dit ook nog winst betekenen voor de inwoners van Boortmeerbeek. Een ander voordeel: het recyclagepark in Muizen zal ook door hen gratis kunnen worden gebruikt. Evident moeten nog heel veel zaken de volgende maanden en jaren worden uitgeklaard, maar met dit afsprakenkader is ook financieel deze operatie gunstig voor de inwoners van Boortmeerbeek.
  3. Een eigen disctrict met verkozen districtsraadsleden, -schepenen en burgemeester. Een fusie met Mechelen heeft het bijzondere voordeel dat we samen meer dan 100.000 inwoners tellen. Vanaf dat aantal kunnen districten worden opgericht. Met elke andere fusie is dat niet mogelijk. Door Muizen bij Boortmeerbeek te voegen zal dit disctrict 18.000 inwoners tellen. Ook Muizen was tot 1977 deel van Brabant en het plakt aan Hever. De districtsraad zal 17 raadsleden tellen. Het disctrictscollege zal maximum uit 5 leden bestaan. Voor de bevoegdheden kijken we naar die van Antwerpen, waardoor autonomie over de typisch lokale aangelegenheden blijft bestaan. We willen dit niveau ernstig uitbouwen, ook al omdat het een opportuniteit is voor het landelijke deel van Mechelen. Burgers zullen voor al hun dienstverlening altijd op het gemeentehuis van Boortmeerbeek terecht kunnen. Ook de inwoners van Muizen kunnen in de toekomst daar terecht als ze dat willen.

Ook voor de inwoners van Mechelen heeft de fusie tal van voordelen:

  1. Meer middelen om te investeren. Met de fusie krijgen we een bonus van 50 miljoen euro in de vorm van schuldafbouw. Dit laat toe om deze legislatuur nog 5 miljoen euro extra te investeren (in het cultureel centrum, een park in Nekkerspoel en fietspaden en trajectcontrole in Leest, Hombeek en Heffen). Met de fusie worden we een gemeente met meer dan 100.000 inwoners, wat een recurrente meerontvangst vanuit Vlaanderen betekent van vele miljoenen euro’s.
  2. De personenbelastingen verminderen van 6,8 naar 6,5 %. Ze worden daarmee de laagste worden van alle centrumsteden.
  3. De deelgemeenten krijgen een eigen districtsbestuur. Muizen wordt deel van het district Boortmeerbeek. De andere deelgemeenten van Mechelen – Walem, Hombeek, Leest, Heffen en de dorpswijk Battel vormen samen het disctrict landelijke Mechelen. Zo krijgen zij voor de specifieke lokale aangelegenheden autonomie, vergelijkbaar met de districten in Antwerpen. De oude stad Mechelen krijgt ook een districtsbestuur, dat meer gericht kan zijn de op lokale stedelijke aangelegenheden.

Samen schrijven we een sterk toekomstverhaal

De nieuwe stad wordt – samen met Leuven – de vierde van Vlaanderen. Zo kunnen we samen sterker wegen in de Wetstraat.

We kunnen aantonen dat stad en landelijk Vlaanderen wint bij samenwerken, een noodzakelijk bondgenootschap voor een betere en duurzame toekomst. Onze nieuwe gemeente zal een kernstad tellen, 7 dorpen (Boortmeerbeek, Muizen, Hever, Hombeek, Heffen, Leest en Walem) en 2 landelijke gehuchten die nooit een zelfstandige gemeente waren (Schiplaken en Battel).

Veel wordt mogelijk: slechts enkele voorbeelden:

Door de open ruimte te versterken, in te zetten op beter natuurbehoud ontwikkelen we de potentie van een natuurpark in de Dijlevallei ten noorden en ten zuiden van Mechelen.

We kunnen werken aan een gezamenlijke bibliotheek die naast het prachtig gerestaureerde predikherenklooster een pied-a-tèrre krijgt in de kerk van Schiplaken.  Religieus erfgoed met een nieuwe culturele toekomst.

We worden nog meer een Bourgondische regio, met twee brouwerijen op ons grondgebied: Haacht en Het Anker.

Er zijn nieuwe mogelijkheden met kazerne Dossin, nu zowel het museum alsook het verhaal van het XXe konvooi zich op het grondgebied van de nieuwe gemeente bevindt.

Tenslotte: samenwerken kan maar in respect en op een faire basis

Daarom dat we vanuit een correct afsprakenkader vertrekken.

Het is juist dat Mechelen in het verleden meer heeft geinvesteerd en daardoor ook een grotere leninglast heeft. In 2025 zal die 2984 euro per inwoner bedragen. Daarmee zitten we in de middenmoot van de 13 centrumsteden. Gent, Leuven, Oostende, Kortrijk en Roeselare hebben op basis van hun MJP meer schulden in 2025.

De Mechelaars zullen door hun hogere opcentiemen (1100 versus 600) de volgende 6 jaar 105 miljoen euro meer belastingen betalen dan de inwoners van Boortmeerbeek, waardoor de schuld met 1207 euro zal dalen. Daardoor bedraagt de “Mechelse” schuld in 2031 nog maar 1.777 euro.

Tegelijk investeren we 20 miljoen euro extra in Boortmeerbeek, goed voor 1538 euro per inwoners. Als we evenveel extra in Mechelen investeren, komt dat neer op 229 euro per inwoner. Een verschil in het voordeel van Boortmeerbeek van 1.309 euro.

De Mechelaars gaan wel 0,3% minder APB moeten betalen, wat neerkomt op 80 euro per Mechelaar op 6 jaar tijd.

Als we heel deze oefening optellen, dan betekent dit voor de gemiddelde inwoner van Boortmeerbeek in verhouding met die van Mechelen een verschil in zijn voordeel van 1.207 + 1.308 – 80 = 2.435 euro per persoon tijdens de volgende legislatuur.

Daarbovenop krijgt hij dezelfde dienstverlening en wordt hij mede-eigenaar van dezelfde activa die de stad Mechelen met haar groot investeringsbeleid de voorbije decennia heeft opgebouwd.

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail